×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

清和源氏系図9(義国流下野源氏)

トップへ戻る体系へ戻る解説へ戻る
源義国
├───┐
足利義康 新田義重
┌─┬─┼──────────┐
義兼 義良 義房 矢田義清
┌───────────────────────┬────┤ ┌─┼─┐ ├─┬─┬─┐
桃井義助 畠山義純 義氏 頼実 回願 頼長 義範 義縁 義房 義実
┌──┬┴┬─┐ ├──────────┬───┐
義胤 吉良長氏 有氏 義継 泰氏 重国 頼実 細川義季 実国 義宗
┌┴─┐ ├─┐
頼氏 今川国氏 満氏 義俊 宗氏 満氏
┌─┤ ┌──┬───┬─┬─┬──┬───┤ ├─┬───┬────┬─┬─────┐ ├─┐
頼直 胤氏 基氏 入野俊氏 常氏 兼氏 経国 木田政氏 関口経氏 貞弘 貞氏 貞義 氏義 経氏 尚義 義継 満義 清氏 頼清
┌─┬─┬─┬─┬─┤ ┌─┼─┬─┬─┐ ┌┴┐ ┌─┬─┼─┐ ├─┬─┐
貞頼 直弘 頼明 直信 貞経 長頼 満氏 頼国 範国 法折 頼周 範満 貞国 顕氏 頼村 有信 明時 満義 貞弘 宣義 経家 義通 師義 義綱 義秀 氏重 頼直
┌─┼─┐ ┌─┤ ┌─┤ ├─┬────┬───┐ ┌─┬─┼─┬─┐ ├─┬─┐ ├─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┤
直常 直信 直弘 直頼 詮信 宗景 尚義 氏義 頼兼 頼貞 範氏 仲秋 氏兼 了俊 兼氏 義虎 有義 満貞 満康 尊義 満長 貞家 貞経 氏家 義任 義盛 胤義 直義 義勝 義任 頼直 頼仲 義政 義重 詮頼
┌─┬─┬─┤ ┌─┬─┤ ├─┬─┬─┐ ├─┬─┬─┐ ├─┐ ┌─┬───┬─┤ ├─┬─┐
直和 詮信 義通 胤義 盛義 直氏 宣義 氏家 家氏 泰範 国秋 貞秋 直秋 氏秋 貞臣 貞継 言世 貞兼 満幸 頼春 俊氏 朝氏 有信 満家 頼勝 義長 義連 頼章 義照 義有 義直 義基 義重 詮長
├─┐ ┌─┬─┤ ┌─┤ ┌─┤ ┌─┼─┐ ├─┬─┐
義忠 直詮 義任 範政 範信 泰国 国治 持貞 持弘 貞相 貞行 満興 直幸 義尚 持長 持家 豊家 治氏 義実 長宗 義員 満長 頼夏 頼有 氏義 義高 詮宣
├─┬─┐ ┌─┬─┬─┤ ┌─┬┴┐
義定 安義 直継 安正 範慶 範満 範豊 範忠 秋秀 胤秋 秋弘 氏弘 範将 教兼 義真 持助 義勝 治家 長興 満将 義尹 頼景 頼久 義春
┌─┬─┤ ┌─┬─┤ ├─┐
義安 範頼 範勝 義忠 範慶 秋景 義秋 氏直 貞延 政興 義信 義藤 頼治 奥春 長時 長忠 教将 満尹 元頼 義久 義祐
├─┐ ┌──┤ ┌─┼─┐ ├─┐ ┌─┬─┬─┤
範満 心範 氏親 持永景秀 一秀 堀越貞基 氏縁 兼興 氏教 義元 義春 頼氏 義真 長行 長春 公仲 貞長 持尹 頼重 義和 政久 義之 常勝
┌─┬─┬─┬─┤ ┌─┬─┤ ┌┴┐ ├─┬─┐ ┌─┤
義元 泉奨 氏豊 氏輝 広真 盛秀 氏貞 元徳 氏達 氏延 氏朝 親氏 氏幸 氏安 氏隆 氏頼 義尭 持清 頼高 長親 長勝 高長 持長 持長 久重 満和 之政 義綱 之勝
├─┐ ┌─┬─┼─┐ ┌─┬─┤ ┌─┬─┤ ├─┐ ├─┐ ├─┐
氏真 長得 氏明 氏広 氏俊 貞綱 氏広 氏直 築山殿 道秀 正長 氏心 氏成 義昭 義安 義郷 持広 義広 政忠 忠綱 正利 成長 成長 氏久 元頼 常政 満綱 重家
├─┬─┬─┐ ┌─┬─┤ ├─┐ ├─┐ ├─┐ ┌─┤ ├─┐
高久 範以 澄存 安信 氏詮 信貞 定久 氏親 義定 義安 義次 吉次 弘綱 家儀 成高 経舜 正重 正直 政光 広長 之直 元実 元綱 光縁 元家
├─┐ ┌─┬──┤ ┌──┤
高寛 高如 正勝 定吉 定堅 義禰 荒川定安 西尾利氏 弘秋 頼康 向井正綱 正之 正吉 元清 定縁
┌─┬─┤ ├─┐
清貞 定次 禰清 義叔 義冬 定昭 持熈 忠勝 正員
┌─┬─┬─┬─┬─┬┴┬─┐
常清 義央 正元 正方 重政 正勝 正次 政興 長保 直宗 正敏