×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

清和源氏系図5(鎌倉将軍家)

トップへ戻る体系へ戻る解説へ戻る源平の争乱付近 関係略系図(仮)
源義家
┌───────┬─┬────────────────┼─────────────┬────────────────────┐
義親 義国 義忠 義宗 石川義時 若槻義隆
┌─┬─┬─┬─┬─┤ ├──┬─┬─┬─┐ ├─┬─┬─┐
満実 義行 宗清 義信 義泰 為義 飯富忠宗 経国 義高 義清 義雄 盛義 義弘 義資 義基 頼隆
┌────┼──┬─┬───┐ ┌─┼─┐
義久義明義遠
├─┬─┐ ├───┐
盛長 新宮行家 義広 義賢 為朝 義朝 稲沢盛経 義宗 有義 義兼 押田頼広 森頼定
┌─┬┴┐ ┌─┤ ├─┬─┬─┬──────┬─┬──┬──┬─┬─┬─┐ ├─┬─┬─┬─┐ ┌─┼──┐
貞国 家光 行頼 西乗 豊信 義延 木曾義仲 義平 頼朝 朝長 義経━郷御前 義圓 圓成 鎌田政治 希義 範頼 義門 全成 義直 範頼 頼清 頼房

忠教

忠頼

義忠

時通
頼綱 頼重 頼広 義泰 定氏 上野朝氏
├─┐ ┌┴┬─┬─┐ ┌┴┬─┬─┬─┬─┐ ├─┐ ┌┴┐ ┌┴┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┼─┐
胤義頼輔重胤
┌┴┐
貞親 行方 惟義 為貞 信康 義安 義高 義宗 義重 義基 大姫 頼家 実朝 貞暁 能實 忠頼 愛智義成 盛政 光政 源昭 範円 頼成頼保頼高道暁頼主隆元 行宗 義信 頼氏 宗氏 教氏
┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┬─┬─┐ ┌─┬┴┐ ├─┐ ├─┬─┐ ├─┐
輔義義成
┌─┼─┐
光定光氏義重│
氏清

頼俊

頼師

頼長

頼次
行忠 惟信 清信 秀義 宗仲 満全 経義 義茂 栄實 公暁 禅暁 一萬 義保 範成 豪暁│
保成│
保義│
義範│
義高
政佐 政重 源範 為頼 頼氏 尊範 義継 宗景 義貞 盛氏
├─┐
政景│
清通│
清憲│
清實│
清正│
清春
┌──┼─┐
行俊 清富 義俊 宗詮 経義 基家 義茂 範義 吉見為忠 義春 頼宗 義泰 宗忠 義通 輔忠 光義
├─┐ ┌──┤ ├─┬─┬──┐ ├─┬─┐
義右義継義成
行氏 豊貞 定重 為教 信宗 家仲 吉見義世 通任 頼隆 頼基 頼為 吉見頼有 頼為 能忠
┌─┼─┐ ├─┐ ┌─┼─┐ ┌┴┐
義冬成家
行義 行房 行継 豊武 定義 義任 家宗 家教 渋川尊頼 頼重 氏頼 義頼 頼顕 頼継 頼基 実忠 小山時成│
氏房

泰信

政康
┌──────┴────┬──┬─┐ ├─┐ ┌┴┐ ├─┐
氏綱 志駄義英 為重 家道 原家定 家村 信重 定頼 義範 詮頼 範義 範直 頼房 友忠 忠泰
┌─┬─┬──┬──┬─┤ ├─┐
氏教 景秀 能重 家頼 家満 家昌 家景 千村家重 義親 家光 憲重 重仲 詮頼 満隆 頼代 希慶 頼直
├─┐ ├─┐
氏家 義清 家親 光信 家宗 家佐 重実 憲儀 重方 国頼 家貞 義永 頼輔
├─┐ ├─┐ ├─┐ ├─┬─┐ ├─┐
氏忠 景義 親豊 家任 重有 顕重 房重 清長 春政 頼経 直頼 元家 頼久 家経 家朝 頼泰 康長 親康
┌─┬─┤ ├─┐ ┌─┤
氏定 春義 信道 景光 重知 康仲 長純 定重 将永 将古 頼貞 政家 家仲 忠輔
┌─┼─┬─┬─┐ ├─┐ ┌─┤ ├─┐ ┌─┼─┐
氏光 義時 豊方 家次 重群 義治 憲仲 定久 定顕 照仲 信吉 清只 清成 智伝 長家 真頼 義隆 清正 清兼 正信
├──┐ ├─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┤
堀内氏虎 義秀 家賢 上松家信 家元 親信 経正 高仲 憲重 定仲 宗政 重顕 政経 康成 一政 家成 康正 正俊
┌─┼─┐ ┌─┼─┬─┐ ┌─┤ ├─┐
氏善 氏弘 氏高 義繁 家盛 家範 家豊 家益 家春 親直 経次 重賢 重仲 直久 定勝 吉安 政末 政年 一勝 康通 数正
┌─┼─┬─┬─┐ ┌─┼─┐ ┌─┼─┐ ├─┐ ├─┐ ├─┬─┐
政繁政広政盛
├─┬─┬─┐
氏時 氏久 重朝 氏清 道慶 秀元 義知 秀信 家秀 玉林 義元 義勝 景村 綱俊 経忠 経元 安叔 定長 憲仲 義敦 吉明 政栄 一長 忠義 康長 康勝 康次 成綱
┌─┼─┐ ┌─┤ ┌─┤
氏勝 氏成 氏衡 氏衛 家季 義在 定知 親綱 憲保 政郷 政良 政常 政心 乙成
氏長 義康 俊知 高仲 政勝
├─┐
道仲 義豊 義昌 政近
├─┐
政富 政虎