×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

桓武平氏系図5(伊勢平氏)

トップへ戻る体系へ戻る解説へ戻る源平の争乱付近 関係略系図(仮)

平正度
┌─────┬─┴──────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┬─┐
貞光 季衡 貞季 正衡 貞衡 惟盛
┌──┼──┐ ├─┬─┬─┐ ├─┬─┬─┐
家房 盛国 伊勢盛光 季継 兼季 正季 兼信 範季 正盛 貞度 盛忠 宗盛 盛基
┌┴┐ ├─┐ ┌─┬─┤ ├─┐ ├─┬─┬─┐ ├─┐ ├─┬─┬─┐
家貞 盛康 盛行 貞光 盛良 盛重 盛兼 貞房 国季 範季 維範 家季 範綱 秀盛 範仲 忠盛 盛房 盛時 惟忠 盛時 貞時 貞基 盛国
├─┬─┬─┐ ├─┬─┬─┬─┐
貞能 頼宗 季房 関信兼 国兼 季房 家村 家資 家清 家能 頼盛 経盛 家盛 忠度 清盛 業房 正時 維基
┌─┤ ┌──┬──┼─┐ ├─┬─┐ ┌─┤ ├─┬─┐ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌┴─┐
通貞 能季 頼俊 家貞 信衡 山本兼隆 兼時 兼衡 国盛 家貞 季宗 重房 利家 基度 光盛 保盛 敦盛 経正 経俊 教盛 能子 知度 宗盛 基盛 知盛 重衡 徳子 清房 重盛 業兼 山科教成 基時
├─┬─┐ ┌─┬─┬─┤ ┌────┤ ┌─┬─┬─┤ ┌─┬─┤ ├─┐ ┌─┬─┼─┬─┬─┬─┐ ┌┴┬─┬─┬─┬─┐
貞一 有家 俊家 俊実 俊経 家長 家実 家次 貞能 宗清 平川景家 八木盛定 頼清 教経 業盛 通盛 国盛 清宗 能宗 宗親 行盛 知章 知忠 資盛 維盛 忠房 師盛 有盛 清経 宗実 業光 教高 教房 教綱 教基 教経 忠成
├─┬─┐ ├─┐ ┌─┤ ┌─┼─┬─┐
貞憲 能忠 俊盛 俊光 俊継 家兼 家清 氏盛 盛之 種子島時信 六代 盛国 基近 基経 資成 教頼 教清 教宣 冷泉頼成
┌─┬─┤ ├─┐ ┌┴┬─┬─┬─┬──┐
貞晟 保忠 俊泰 俊房 円勝 盛継 盛晴 忠国 信式 信等 信氏 信英 信家 横川信行 関実忠 資行 教定 維成
┌─┬─┤ ├─┬─┬─┐ ├─┬─┐ ┌┴┬─┬─┬─┬──┐ ├─┬─┐ ┌─┬─┼─┬─┐ ┌─┤
貞康 能盛 俊度 貞俊 長房 俊長 盛経 貞継 季俊 頼継 貞盛 家盛 盛安 信守 信真 信光 信貞 信方 肥後信清 盛綱 盛泰 親真 季成 教宗 頼房 教賢 定平 清実 季成
├─┐ ├─┐ ┌─────┬──┤ ┌─┤
貞清 有能 経俊 経久 宗貞 貞信 盛辰 業家 真時 長崎頼綱 飯沼為綱 盛時 盛勝 守教 成雅 守教 惟教
┌────┬─┤ ├───────────┬─┐ ┌──┤ ┌─┬─┬─┤ ├─┐
貞高 有国 盛秀 盛信 盛久 貞長 貞行 貞清 盛實 時基 飯沼資宗 宗綱 高泰 頼基 光綱 師宗 盛治 盛重 朝成 朝成
┌─┬─┤ ┌─┬─┼─┬───┐ ┌─┬─┤ ├─┬─┬─┐ ├─┐ ┌─┤
貞省 盛国 盛行 盛千 盛昌 盛長 盛綱 貞芳 貞高 貞直 貞種 貞家 貞経 貞知 貞国 貞宣 貞忠 貞安 貞祐 盛次 時允 泰光 為基 高綱 高頼 師成 家右
┌─┬─┤ ┌─┤ ┌─┼─┐ ├─┐ ├─┬─┐ ┌─┼─┐
貞元 景俊 盛国 盛相 盛富 盛定 盛景 貞暹 貞数 貞次 貞綱 貞勝 貞成 貞熈 貞親 貞藤 貞高 貞弘 盛充 盛全 盛量 頼時 高貞 盛親 高資
┌─┬─┤ ├─┐ ├─┬─┐ ├─┐ ┌─┬─┤ ├─┐ ┌─┤ ├─┬─┐
定庫 景継 盛種 盛広 盛相 貞興 盛数 貞尚 貞遠 貞頼 貞久 貞泰 貞英 貞俊 貞誠 貞宗 貞祐 貞職 貞均 貞光 貞則 盛深 清時 盛貞 高直 盛勝 高重 高盛 高依
├─┐ ┌─┬─┤ ┌─┤ ├─┐
定雄 景清 盛正 貞固 貞治 貞堯 貞満 貞重 貞順 貞倍 貞睦 貞遠 貞則 貞元 貞辰 貞末 増盛 時允 高保
┌─┬─┤ ┌─┤
景康 貞隆 貞常 貞能 貞忠 貞雅 貞助 貞豊 貞孝 貞雄 貞晴 定盛 頼時
┌─┤ ┌─┤
貞重 貞孝 貞知 貞運 貞良 貞政 盛忠 清時 時真
├─┐ ├─┬─┬─┐
貞良 貞俊 貞明 貞能 貞利 盛経 時良 時長 幡時 時郷
├─┐
貞為 貞興 盛勝 時雲 時氏
┌─┬─┤
貞衡 安盛 時祈 忠時 朝時
┌─┼─┬─┬──┐
貞守 盛壽 時述 恵時 時定 時貞 蒲生茂清
┌─┤
貞永 時式 時尭
貞益 時次
貞丈 久時
貞春 久基
貞教