×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

宇多源氏系図2

トップへ戻る体系へ戻る解説へ戻る
佐々木成頼
章経
┌───┬──┬─┴┐
伊庭行定 志賀成経 経方 山本宗頼
├─┬─┬───┬───────────────────────────────┐
季定 行範 定道 井上行実 平井家行
┌──┬─┬─┤ ├─┬─┬──────────┐ ├─────┬──┬──┬────────┐
舟木定時 任誉 道政 成俊 行方 実綱 実高 盛実 山崎憲家 家仲 愛智家重 家景 家次
┌┴┬─┐ ┌─┬─┤ ├─┬───┐ ├───────┐ ├───┐ ├──┬─┬─┬─┐ ├─┐
時家 時信 定平 季実 行景 行久 行忠 頼應 実盛 高清 定資 家実 家綱 定家 盛家 家友 河袋家清 家康 家経 為家 家長 泰家 家政
├───┐ ├─┬─┬─┐ ┌─┤ ┌┴┐ ├─┐ ├─┬─┐
信光 上田定資 奥野範道 頼綱 盛家 朝高 定平 家員 長家 基重 家職 長綱 広家 広俊 義長 家綱 家資 家時 資家 秀家 家綱 家広 泰範 成定 定景 康次
┌─┬─┤ ├─┐ ├─┬─┐ ├─┐ ┌─┤ ┌─┤ ├─┬─┬─┐
信景 盛景 長盛 実家 朝定 朝長 定光 清次 清長 行重 清忠 家継 範綱 範定 重家 広行 氏家 景長 源覚 範光 重康 信家 忠家 家村 政綱 定俊 定義 定信 定意 康定 親家 康俊
┌─┬─┴┐ ┌─┬─┬─┤ ┌─┤ ┌─┤ ┌─┤ ├─┐
信有 景泰 間宮信行 家景 実景 有景 基盛 公盛 資実 長定 公定 清房 清時 泰長 清行 忠綱 盛綱 右家 長重 家長 有時 範高 信康 康継 家成 康継 広景 定賢 長家 定氏 景綱 家康 頼康
┌┴┐ ┌─┤ ├─┐ ┌─┤ ├─┬─┐ ┌─┤ ├──┐ ┌─┼─┐
信範 澄圓 盛久 実有 資盛 俊盛 信実 実氏 氏定 時高 定房 清定 家長 時綱 遠綱 定宥 政泰 祐家 長盛 頼重 家宗 楢崎頼景 群継 家盛 家員 俊長 宗盛 長政 景家 家宗
信重 重俊 清員 公宣 長綱 清景 景綱 長康 信重 頼行 英直
信賢 氏輝 頼景 康家 氏行 長典
┌─┬─┤
信成 深尾義輝 氏定 高行 長家 高家 家信
┌─┤ ┌─┬─┤
信継 輝房 義房 家綱 高定 行鎮
┌─┤
信定 忠房 元房
信冬 元泰
┌┴┐
好信 信盛 元範
├───────┐ ┌─┤
信次 信元 国宗 元秀
├─┬─┬─┐ ├─┐
信忠 綱信 信好 信俊 康俊 秀長 元忠
┌─┬─┬─┤ ├─┬─┬─┐ ├─┐
信繁 頼次 照信 重信 正重 元次 光信 康信 康次 元重 信高 忠郷 元勝
┌─┤
信之 盛定 重三 正秀 元重 直元 元久 元次 高則 勝隆
├─┬─┐ ├─┬─┬─┬─┐
俊信 信勝 盛次 重郡 忠次 元成 勝信 秀勝 勝忠 勝利 勝政
┌─┬─┬─┤
教信 正信 重勝 定勝 直政 直重
正次