×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

藤原氏北家18

トップへ戻る 体系へ戻る 解説へ戻る

藤原忠教
├─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┐
頼輔 教長 師教 親忠 有教 基教 教良 教覚 忠兼 忠基
┌─┼─┐
頼経 覚慶 教範 家通 基家 教宗
┌─┬─┬─┬─┬──┼──┐ ┌─┤ ┌─┤
輔長 宗長 経長 良平 飛鳥井雅経 頼教 敦通 時通 忠行 基保
┌─┬─┤ ┌─┬─┤ ├─┬─┬─┐
忠長 宗教 輔長 長貞 教雅 教経 教定 忠長 宗綱 宗基 範保
┌─┤ ├─┬─┬────────┐ ┌─┬─┤ ├─┐
教俊 教継 輔氏 長乗 兼教 雅有 基長 忠輔 山科教行 宗有 宗賢 宗広 範綱 光保
┌─┬─┤ ┌─┤ ├─┬────────┐ ┌─┤
宗継 雅藤 経教 雅綱 雅顕 雅孝 教言 教快 教繁 宗賀 茂保 保世
┌───┬─┤ ├─┬─┬─┬─┬─┐ ├─┬─┬─┬─┐ ├─┬─┐
宗緒 宗有 宗夏 教藤 雅行 雅家 経有 雅教 雅宗 雅氏 雅冬 教興 教藤 教冬 教友 宗在 繁右 教昭 教遠 忠成
┌─┬─┤ ┌─┤ ├─┬─┐ ┌─┤ ┌─┤ ┌─┬─┤ ├─┬─┐ ┌─┼─┬─┐
宗久 宗秀 宗清 宗成 宗国 春緒 宗国 宗富 教春 教輔 雅縁 雅俊 松木宗満 景嵯 嗣教 教豊 教持 教有 持俊 時教 家治 教高 保宗 定紹 教久
┌─┤ ┌───┼─┐ ├─┬─┐ ┌─┤
宗康 宗音 宗仲 宗基 宗世 宗世 雅世 雅永 雅綱 宗通 宗信 宗則 顕言 教具 有経 俊藤 言国
┌─┤ ┌─┤ ├─┬─┐ ┌─┤
宗藤 宗相 宗敦 雅康 雅親 興雅 雅藤 雅春 重茂 覚澄 宗敦 房実 教具 定言 言綱
├─┐ ├────┐
宗興 宗富 宗名 雅俊 雅敦 西洞院時慶 藤江定将 言継
├──┬──┬──┐ ├─┐
宗富 雅庸 時貞 長谷忠康 時直 平松時庸 教明 言経
┌─┬─┬─┤ ┌─┬─┬┴┐ ├─┐
宗勝 雅賢 雅胤 雅章 忠福 時茂 忠能 時充 時良 時量 言緒 教遠
┌──┬─┬─┼─┬─┐ ┌──┤ ├─┬─┬─┐
難波宗尚 宗量 宗種 雅直 雅知 雅豊 時成 交野時久 時方 時広 時香 行豊 言総 教利
┌─┬─┬─┤
宗建 範篤 範量 時国 時光 時春 石井行康
├─┐
宗城 時名 時行 資興 行忠
┌─┬─┤ ┌─┤ ┌───┼─┬─┐ ├─┬──┐
宗享 宗正 宗薫 時義 信庸 万里小路文房 時息 時章 時舛 勝貫 信昌 行文 櫛笥隆久
┌─┤ ┌─┤ ┌─┼─┐
宗職 信順 建房 時亨 時保 時門 信存 信近 信行 隆邑
宗弘 信堅 正房 時言 信好 隆起
┌──┤ ┌─┬─┤ ┌─┤
押小路公亮 宗礼 信愛 博房 素信 正秀 時幾 時厚 信篤 隆韶
├─┬──┐ ├──┬──┬───┐
宗明 宗美 宮成公徳 関博直 河辺博長 通房 姉小路公義 信成
公政
池田政英